2 thoughts on “ಏನ ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು – ಗೋಪಾಲದಾಸರು”

  1. @ಈಶ್ವರ ಕಿರಣ, ದ್ಯುನಾಮಕ ವಸು ಎಂದರೆ, ದ್ಯು ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವಸುವಿನ ಹೆಸರು. ಅವನಿಗೆ ಸತಿಯಿಂದ ಒದಗಿದ ಸಂಕಟವೇನು? ತಿಳಿಯಲು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ PDF linkನಲ್ಲಿ ವಿವರವಿದೆ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *