One thought on “ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು!”

  1. ‘ಮಾಂಸದಾಸೆಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಿಲುಕಿ ಹಿಂಸೆಪಟ್ಟ ಪರಿಯಂತೆ’ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು.

Your email address will not be published. Required fields are marked *