ಪುತಿನ – ಕತೆಗಾರ

ಕವನ – ಕತೆಗಾರ ಕವಿ – ಪುತಿನ ಕವನ ಸಂಕಲನ – ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿ ವೆತೆಗಳ ಕಳೆಯುವ ಕತೆಗಾರ ನಿನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಯಾವುದು ಭಾರ? ಆವುದು ವಿಸ್ತರ ಯಾವುದು ದುಸ್ತರ ನಿನಗೆಲೆ ಹರ್ಷದ ಹರಿಕಾರ? ಕಪಿ ಹಾರಿತು ಹೆಗ್ಗಡಲನು ಎಂಬೆ ಕಡಲನೆ ಕಡೆದರು ಬೆಟ್ಟದೊಳೆಂಬೆ ನಿನ್ನೂಹೆಯ ಹೇರಾಳವ ತುಂಬೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗು ಅರಿದೆಂಬೆ ಒಲುಮೆಬೇಹಿಗಾ ಮೇಘಮರಾಳ ಮುನಿಯ Read More