ಕಾಸರಗೋಡು-೭೭ – ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕಾಸರಗೋಡು

ಕವನ – ಕಾಸರಗೋಡು-೭೭ ಕವಿ – ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಂಡ ಕಂಡ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭೋ ನೀವೆ ಗತಿ ಎಂದು ಉದ್ದಂಡ ಬಿದ್ದೆವು ಚೆಂಡೆ ಕಾಸರಕನ ಗೋಳಿ ಅಶ್ವಥ್ಥ ಬಣ್ಣ ತೊಗಲುಗಳ ಗಣಿಸದೇ ಸುತ್ತು ಬಂದೆವು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತೆವು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ನೈವೇದ್ಯ ನೀಡಿದೆವು ದಿವ್ಯ ಅಶರೀರ ವಾಣಿಗಳ ನಂಬಿದೆವು Read More