ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬರೆದ ಕಾಗದ – ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಬಾಳ ಪಯಣದಲಿ ಹಿರಿಯ ಗುರಿಯ ಕಡೆ ನಡೆಯುತಿರಲು ನಾನು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲಿ ಗೈದ ಸುಕೃತವೊ ಮಿಲನವಾದೆ ನೀನು. ತಾಯಿ ಮೊದಲ ಗುರು, ತಂದೆ ರಕ್ಷಕನು ಮಿತ್ರ ಎರಡು ಹೌದು, ಎಂಬ ಹಿರಿನುಡಿಯ ನಿನ್ನ ವಾಣಿಯಲಿ ಕೇಳಿ ನಲಿದೆನಿಂದು ಬಾಳ ಹಾದಿಯಲಿ ಪಯಣಕರ್ಮದಲಿ ನೀನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ. ನಾನಿನ್ನು ಹಿಂದೆ ; ಬಾಹ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಲ್ಲಿ ಒಂದೆ! ಸಹೃದಯ Read More