ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಮಿಲನದೊಳಗೆ – ಪುತಿನ

ಸಾಹಿತ್ಯ : ಪು ತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಸಂಗೀತ : ಎನ್ ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾಯನ : ರತ್ನಮಾಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಮಿಲನದೊಳಗೆ ಮಧುರವಹುದು ಧಾತ್ರಿ ಮಧುರ ನಯನ ಮಧುರ ವಚನ ಮಧುರ ಹಸನ ಮೈತ್ರಿ ಇರವಿರವಿನ ನಡುವಣಿರುಳ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಳಿ|| ಹರಿವರ್ತವ ಜಮಿಸು ಓರ್ಚೆ ನರಗೊಲುಮೆಯ ಬಳುವಳಿ|| ಇನಿಯರೊಸಗೆ ಮೊಗದೊಳೆಸೆವ ದನಿಯ ಕಾಂತಿಗೇನೇಳೆ|| ಅನುಕರಿಸುವ Read More