ಇದು ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಮಾಸ!

ಇದು ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಮಾಸ ! ನವ ವರುಷವು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಭುವಿಗಿಳಿದಿದೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಸ೦ಭ್ರಮವಿದೆ ಸ೦ತಸವಿದೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಮಾಸ! ಮನೆ ಮನೆಯ ಅ೦ಗಳದಲಿ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಇಳೆಯ ಅರಸಿ ಬ೦ದ೦ತಿದೆ ನ೦ದನದ ತೋಟ! ಹಸಿರಿಲ್ಲದ ಮರಗಿಡದಲಿ ಮಾಗಿದೆ ಹಸಿ ಗಾಯ ಹಿಮ ಸವರಿದೆ ಸವಿಲೇಪ ಹಳೆಯ ನೋವು ಮಾಯ! ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೇನು? ಹೊನಲಾಗಿದೆ Read More

ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬರೆದ ಕಾಗದ – ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಬಾಳ ಪಯಣದಲಿ ಹಿರಿಯ ಗುರಿಯ ಕಡೆ ನಡೆಯುತಿರಲು ನಾನು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲಿ ಗೈದ ಸುಕೃತವೊ ಮಿಲನವಾದೆ ನೀನು. ತಾಯಿ ಮೊದಲ ಗುರು, ತಂದೆ ರಕ್ಷಕನು ಮಿತ್ರ ಎರಡು ಹೌದು, ಎಂಬ ಹಿರಿನುಡಿಯ ನಿನ್ನ ವಾಣಿಯಲಿ ಕೇಳಿ ನಲಿದೆನಿಂದು ಬಾಳ ಹಾದಿಯಲಿ ಪಯಣಕರ್ಮದಲಿ ನೀನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ. ನಾನಿನ್ನು ಹಿಂದೆ ; ಬಾಹ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಲ್ಲಿ ಒಂದೆ! ಸಹೃದಯ Read More