లక్ష్మీ శోభానె టెలుగు – Lakshmi Shobhane -Telugu

లక్ష్మీ శోభానె టెలుగు – Lakshmi Shobhane -Telugu

శోభానవెన్నిరె సురరొళు శుభగనిగె
శోభానవెన్ని సుగుణనిగె
శోభానవెన్నిరె త్రివిక్రమరాయగె
శోభానవెన్ని సురప్రియగె శోభానె ||పల్లవి||

లక్ష్మీనారాయణర చరణక్కె శరణెంబె
పక్షివాహన్నగెరగువె
పక్షివాహన్నగెరగువె అనుదిన
రక్షిసలి నమ్మ వధూవరర ||౧||

పాలసాగరవన్ను లీలెయలి కడెయలు
బాలె మహాలక్షుమి ఉదిసిదళు
బాలె మహాలక్షుమి ఉదిసిదళా దేవి
పాలిసలి నమ్మ వధూవరర ||౨||

బొమ్మన ప్రళయదలి తన్నరసియొడగూడి
సుమ్మనెయాగి మలగిప్ప
నమ్మ నారాయణగు ఈ రమ్మెగడిగడిగు
జన్మవెంబుదు అవతార ||౩||

కంబుకంఠద సుత్త కట్టిద మంగళసూత్ర
అంబుజవెరడు కరయుగది
అంబుజవెరడు కరయుగది ధరిసి
పీతాంబరవనుట్టు మెరెదళె ||౪||

ఒందు కరదింద అభయవనీవళె
మత్తొందు కైయింద వరగళ
కుందిల్లలదానందసందోహ ఉణిసువ
ఇందిరె నమ్మ సలహలి ||౫||

పొళెవ కాంచియ దామ ఉలివ కింకిణిగళు
నలివ కాలందుగె ఘలకెనలు
నళనళిసువ ముద్దుముఖద చెలువె లక్షుమి
సలహలి నమ్మ వధూవరర ||౬||

రన్నద మొలెగట్టు చిన్నదాభరణగళ
చెన్నె మహలక్షుమి ధరిసిదళె
చెన్నె మహలక్షుమి ధరిసిదళాదేవి
తన్న మనెయ వధూ-వరర సలహలి ||౭||

కుంభకుంచద మేలె ఇంబిట్ట హారగళు
తుంబిగురుళ ముఖకమల
తుంబిగురుళ ముఖకమలద మహలక్షుమి జగ
దంబె వధూవరర సలహలి ||౮||

ముత్తిన ఓలెయన్నిట్టళె మహలక్షుమి
కస్తూరి తిలక ధరిసిదళె
కస్తూరి తిలక ధరిసిదళా దేవి
సర్వత్ర వధూవరర సలహలి ||౯||

అంబుజనయనగళ బింబాధరద శశి-
బింబదంతెసెవ మూగుతిమణియ శశి-
బింబదంతెసెవమూగుతి మణి మహలక్షుమి
ఉంబుదకీయలి వధువరర్గె ||౧౦||

ముత్తినక్షతెయిట్టు నవరత్నద ముకుటవ
నెత్తియ మేలె ధరిసిదెళె
నెత్తియ మేలె ధరిసిదళా దెవి తన్న
భక్తియ జనర సలహలి ||౧౧||

కుంద-మందర-జాజీ-కుసుమగళ వృందవ
చెందద తురుబిగె తురుబిదళె
కుందణవర్ణద కోమలె మహలక్షుమి కృపె-
యింద వధూవరర సలహలి ||౧౨||

ఎందెందిగు బాడద అరవిందద మాలెయ
ఇందిరె పొళెవ కొరళల్లి
ఇందిరె పొళెవ కొరళల్లి ధరిసిదళె అవ-
ళిందు వధూవరర సలహలి ||౧౩||

దేవాంగ పట్టెయ మెలు హొద్దికెయ
భామె మహలక్షుమి ధరిసిదళె
భామె మహలక్షుమి ధరిసిదళా దెవి తన్న
సేవక జనర సలహలి ||౧౪||

ఈ లక్షుమి దేవియ కాలుంగర ఘలకెనలు
లోలాక్షి మెల్లనె నడెతందళు
సాలాగి కుళ్ళిర్ద సురరసభెయ కండు
ఆలోచిసిదళు మనదల్లి ||౧౫||

తన్న మక్కళ కుంద తానె పేళువదక్కె
మన్నది నాచి మహలక్షుమి
తన్నామదిందలి కరెయదె ఒబ్బొబ్బర
ఉన్నత దోషగళనెణిసిదళు ||౧౬||

కెలవరు తలెయూరి తపగైదు పుణ్యవ
గళిసిద్దరేనూ ఫలవిల్ల
జ్వలిసువ కోపది శాపవ కొడువరు
లలనెయనివరు ఒలిసువరె ||౧౭||

ఎల్ల శాస్త్రగళోది దుర్లభ జ్ఞానవ
కల్లిసి కొడువ గురుగళు
బల్లిద ధనక్కె మరుళాగివరిబ్బరు
సల్లద పురోహితక్కొళగాదరు ||౧౮||

కామనిర్జితనొబ్బ కామినిగె సోతొబ్బ
భామినియ హిందె హారిదవ
కామాంధనాగి మునియ కామినిగైదనొబ్బ
కామది గురుతల్పగామియొబ్బ ||౧౯||

నశ్వరైశ్వర్యవ బయసువనొబ్బ పర-
రాశ్రయిసి బాళువ ఈశ్వరనొబ్బ
హాస్యవ మాడి హల్లుదురిసికొండవనొబ్బ
అదృశ్యాంఘ్రియొబ్బ ఒక్కణనొబ్బ ||౨౦||

మావన కొందొబ్బ మరుళాగిహను
గాఢ హార్వన కొందొబ్బ బళలిద
జీవర కొందొబ్బ కులగేడెందెనిసిద
శివనిందొబ్బ బయలాద ||౨౧||

ధర్మవుంటొబ్బనలి హెమ్మెయ హెసరిగె
అమ్మమ్మ తక్క గుణవిల్ల
క్షమ్మెయ బిట్టొబ్బ నరకదల్లి జీవర
మర్మవ మెట్టి కొలిసువ ||౨౨||

ఖళనంతె ఒబ్బ తనగె సల్లద భాగ్యవ
బల్లిదగంజి బరిగైద
దుర్లభ ముక్తిగె దూరవెందెనిసువ పా-
తాళక్కె ఇళిద గడ ||౨౩||

ఎల్లరాయుష్యవ శింశుమారదేవ
సల్లీలెయిందలి తొలగిసువ
ఒల్లె నానివర నిత్యముత్తైదెయెందు
బల్లవరెన్న భజిసువరు ||౨౪||

ప్రకృతియ గుణదింద కట్టువడెదు నానా
వికృతిగొళాగి భవదల్లి
సుఖదుఃఖవెంబ బొమ్మాది జీవరు
దుఃఖక్కె దూరెనిప ఎనగెణెయ ||౨౫||

ఒబ్బనావన మగ మత్తొబ్బనావన మొమ్మగ
ఒబ్బనావనిగె శయనాహ
ఒబ్బనావన పొరువ మత్తిబ్బరావనిగంజి
అబ్బరదలావాగ సుళివరు ||౨౬||

ఒబ్బనావన నామకంజి బెచ్చువ గాఢ
సర్వరిగావ అమృతవ
సర్వరిగావ అమృతవనుణిసువ అవ-
నొబ్బనె నిరనిష్ట నిరవద్య ||౨౭||

నిరనిష్ట నిరవద్య ఎంబ శ్రుత్యర్థవ
ఒరెదు నోడలు నరహరిగె
నరకయాతనె సల్ల దురితాతిదూరనిగె
మరుళ మనబందంతె నుడియదిరు ||౨౮||

ఒందొందు గుణగళు ఇద్దావు ఇవరల్లి
సందణిసివె బహు దోష
కుందెళ్ళష్టిల్లద ముకుందనె తనగెందు
ఇందిరె పతియ నెనెదళు ||౨౯||

దేవర్షి విప్రర కొందు తన్నుదరదొళిట్టు
తీవిద్ద హరిగె దురితవ
భావజ్నరెంబరె ఆలదెలెయ మెలె
శివన లింగవ నిలిసువరె ||౩౦||

హసి-తృషె-జరె-మరణ-రోగ-రుజెగళెంబ
అసుర-పిశాచిగళెంబ భయవెంబ
వ్యసన బరబారదు ఎంబ నారాయణగె
పశు మొదలాగి నెనెయదు ||౩౧||

తా దుఃఖియాదరె సురరార్తియ కళెదు
మోదవీవుదక్కె ధరెగాగి
మాధవ బాహనె కెసరొళు ముళుగిదవ పరర
భాధిప కెసర బిడిసువనె ||౩౨||

బొమ్మనాలయదల్లి ఇద్దవగె లయవుంటె
జన్మలయవిదవనిగె
అమ్మియనుణిసిద్ద యశోదెయాగిద్దళె
అమ్మ ఇవగె హసి-తృషెయుంటె ||౩౩||

ఆగ భక్ష్యభోజ్యవిత్తు పూజిసువ
యోగిగె ఉంటె ధనధాన్య
ఆగ దొరకొంబుదె పాక మాడువ వహ్ని
మత్తాగలెల్లిహుదు విచారిసిరొ ||౩౪||

రోగవనీవ వాత పిత్త శ్లేష్మ
ఆగ కూడువుదె రమెయొడనె
భోగిసువవగె దురితవ నెనెవరె
ఈ గుణనిధిగె ఎణెయుంటె ||౩౫||

రమ్మెదేవియరనప్పికొండిప్పుదు
రమ్మెయరసగె రతి కాణిరొ
అమ్మోఘవీర్యవు చలిసిదరె ప్రళయదలి
కుమ్మారర్ యాకె జనిసరు ||౩౬||

ఏకత్ర నిర్ణీత శాస్త్రార్థ పరత్రాపి
బేకెంబ న్యాయవ తిళిదుకొ
శ్రీకృష్ణనొబ్బనె సర్వ దోషక్కె సి
లుటెలెంబుదు సలహలికె ||౩౭||

ఎల్ల జగవ నుంగి దక్కిసికొండవగె
సల్లదు రోగ రుజినవు
బల్ల వైద్యర కెళి అజీర్తిమూలవెల్ల
సల్లదు రోగ రుజినవు ||౩౮||

ఇంథా మూరుతియ ఒళగొంబ నరక బహు
భ్రాంత నీనెల్లింద తోరిసువెలొ
సంతెయ మరుళ హోగెలొ నిన్న మాత
సంతరు కేళి సొగసరు ||౩౯||

శ్రీనారాయణర జననీ జనకర
నానెంబ వాదీ నుడియలొ
జాణరిందరియ మూల రూపవ తొరి
శ్రీ నరసింహన అవతార ||౪౦||

అంబుధియ ఉదకదలి ఒడెదు మూడిద కూర్మ
నెంబ శ్రీ హరియ పితనారు?
ఎంబ శ్రీ హరియ పితనారు అదరింద స్వా
యంభుగళెల్ల అవతార ||౪౧||

దేవకియ గర్భదలి దేవనవతరిసిద
భావవన్ను బల్ల వివేకిగళు
ఈ వసుధెయొళగె కృష్ణగె జన్మవ-
ఆవ పరియల్లి నుడియువియొ ||౪౨||

ఆకళిసువాగ యశోదాదేవిగ
దేవ తన్నొళగె హుదుగిద్ద
త్రిభువనవెల్లవ తోరిదుదిల్లవె
ఆ విష్ణు గర్భదొళడగువనె ||౪౩||

ఆనెయ మానదల్లి అడగిసిదవరుంటె
అనేక కోటి అజాండవ
అణురేణు కూపదలి ఆళ్ద శ్రీ హరియ
జనని జఠరవు ఒళగొంబుదె ||౪౪||

అదరింద కృష్ణనిగె జన్మవెంబుదు సల్ల
మదననివన కుమారను
కదనది కణెగళ ఇవనెదెగెసెవనె
సుదతేరివనింతు నింతు సిలుకువనె ||౪౫||

అదరింద కృష్ణనిగె పరనారీ సంగవ కో-
విదరాద బుధరు నుడివరె
సదరవె ఈ మాతు సర్వ వేదంగళు
ముదదింద తావు స్తుతిసువవు ||౪౬||

ఎంద భాగవతద చెందద మాతను
మంద మానవ మనసిగె
తందుకొ జగక్కె కైవల్యవీవ ము-
కుందగె కుందు కొరతె సల్లదు ||౪౭||

హత్తు వర్షద కెళగె మక్కళాటికెయల్లి
చిత్త స్త్రీయరిగె ఎరగువదె
అర్తియిందర్చిసిద గోకులద టెల్యెయర
సత్యసంకల్ప బెరసిద్ద ||౪౮||

హత్తు మత్తారు సాసిర స్త్రీయరల్లి
హత్తు హత్తెనిప క్రమదింద
పుత్రర వీర్యదలి సృష్టిసిదవరుంటె
అర్తియ సృష్టి హరిగిదు ||౪౯||

రోమ-రోమకూప కోటివృకంగళ
నిర్మిసి గోపాలర తెరళిసిద
నమ్మ శ్రీకృష్ణను మక్కళ సృజిసువ
మహిమె బల్లవరిగె సలహలికె ||౫౦||

మణ్ణనేకె మెద్దెయెంబ యశోదెగె
సణ్ణ బాయొళగె జగంగళ
కణ్ణారె తోరిద నమ్మ శ్రీకృష్ణన
ఘనతె బల్లవరిగె సలహలికె ||౫౧||

నారద సనకాదిమొదలాద యోగిగళు
నారియరిగె మరుళాహరె
ఓరంతె శ్రీకృష్ణనడిగెరగువరె
ఆరాధిసుత్త భజిసువరె ||౫౨||

అంబుజసంభవ త్రియంబక మొదలాద
నంబిదవరిగె వరవిత్త
సంభ్రమద సురరు ఎళ్ళష్టు కోపక్కె
ఇంబిద్దరివన భజిసువరె ||౫౩||

అవనంగుష్ఠవ తొళెద గంగాదేవి
పావనళెనిసి మెరెయళె
జీవన సేరువ పాపవ కళెవళు
ఈ వాసుదేవగె ఎణెయుంటె ||౫౪||

కిల్బిషవిద్దరె అగ్ర పూజెయను
సర్వరాయర సభెయొళగె
ఉబ్బిద మనదింద ధర్మజ మాడువనెలె
కొబ్బదిరెలొ పరవాది ||౫౫||

సావిల్లద హరిగె నరకయాతనె సల్ల
జీవంతరిగె నరకదల్లి
నోవనీవను నిమ్మ యమదేవను
నోవ నీ హరియ గుణవరియ ||౫౬||

నరకవాళువ యమధర్మరాయ
తన్న నరజన్మదొళగె పొరళిసి
మరళీ తన్నరకదలి పొరళిసి కొలువను
కురు నిన్న కుహక కొళదల్ల ||౫౭||

బొమ్మన నూరు వర్ష పరియంత ప్రళయదలి
సుమ్మనెయాగి మలగిప్ప
నమ్మ నారాయణగె హసి-తృషె -జర-మరణ-దు-
ష్కర్మ-దుఃఖంగళు తొడసువరె ||౫౮||

రక్కసరస్త్రగళింద గాయవడెయద
అక్షయకాయద శ్రీకృష్ణ
తుచ్ఛ యమభటర శస్త్రకళకువనల్ల
హుచ్చ నీ హరియ గుణవరియ ||౫౯||

కిచ్చ నుంగిదను నమ్మ శ్రీకృష్ణను
తుచ్ఛ నరకదొళు అనలనిగె
బెచ్చువనల్ల అదరిందవగె నరక
మెచ్చువరల్ల బుధరెల్ల ||౬౦||

మనెయల్లి క్షమెయ తాళ్ద వీరభట
రణరంగదలి క్షమిసువనె
అణువాగి నమ్మ హితకె మనదొళగిన కృష్ణ
మునివ కాలక్కె మహత్తాహ ||౬౧||

తాయ పొట్టెయింద మూలరూపవ తోరి
ఆయుధ సహిత పొరవంట
న్యాయకోవిదరు పుట్టిదనెంబరె
బాయిగె బందంతె బొగళదిరు ||౬౨||

ఉట్ట పీతాంబర తొట్ట భూషణంగళు
ఇట్ట నవరత్నద కిరీటవు
మెట్టిద కురుహు ఎదెయల్లి తొరిద శ్రీ-
విఠ్ఠల పుట్టిదనెనబహుదె ||౬౩||

వృషభహంసమూషకవాహనవేరి మా-
నిసరంతె సుళివ సురరెల్ల
ఎసెవ దేవేశానర సాహసక్కె మడిదరు
కుసుమనాభనిగె సరియుంటె ||౬౪||

ఒందొందు గుణగళు ఇద్దావు ఇవరల్లి
సందెణిసివె బహు దోష
కుందెళ్ళష్టిల్లద ముకుందనె తనగెందు
ఇందిరె పతియ నెనెదళు ||౬౫||

ఇంతు చింతిసి రమె సంత రామన పదవ
సంతోష మనది నెనెవుత్త
సంతోష మనది నెనెవుత్త తన్న శ్రీ
కాంతనిద్దెడెగె నడెదళు ||౬౬||

కందర్ప కోటిగళ గెలువ సౌందర్యద
చెందవాగిద్ద చెలువన
ఇందిరె కండు ఇవనె తనగె పతి-
యెందవన బళిగె నడెదళు ||౬౭||

ఈ తెరద సురర సుత్త నోడుత లక్ష్మీ
చిత్తవ కొడదె నసునగుత
చిత్తవకొడదె నసునగుత బందు పురు-
షోత్తమన కండు నమిసిదళు ||౬౮||

నానాకుసుమగళింద మాడిద మాలెయ
శ్రీ నారి తన్న కరదల్లి
పీనకంధరద త్రివిక్రమరాయన
కొరళిన మేలిట్టు నమిసిదళు ||౬౯||

ఉట్టపొంబట్టెయ తొట్టాంభరణంగళు
ఇట్ట నవరత్నద ముకుటవు
దుష్టమర్దననెంబ కడెయ పండెగళు
వట్టిద్ద హరిగె వధువాదళు ||౭౦||

కొంబు చెంగహళెగళు తాళమద్దళెగళు
తంబటె భేరి పటహగళు
భొం భొం ఎంబ శంఖ డొళ్ళు మౌరిగళు
అంబుధియ మనెయల్లెసెదవు ||౭౧||

అర్ఘ్యపాద్యాచమన మొదలాద షోడశా-
నర్ఘ్య పూజెయిత్తనళియగె
ఒగ్గిద మనదింద ధారెయెరెదనె సింధు
సద్గతియిత్తు సలహెంద ||౭౨||

వేదోక్త మంత్ర పేళి వసిష్ఠ నారద మొద-
లాద మునీంద్రరు ముదదింద
వధూవరర మెలె శోభనదక్షతెయను
మొదవీవుత్త తళెదరు ||౭౩||

సంభ్రమదిందంబరది దుందుభి మొళగలు
తుంబురు నారదరు తుతిసుత్త
తుంబురు నారదరు తుతిసుత్త పాడిదరు పీ-
తాంబరధరన మహిమెయ ||౭౪||

దేవనారియరెల్ల బందొదగి పాఠకరు
ఓవి పాడుత్త కుణిదరు
దేవతరువిన హూవిన మళెగళ
శ్రీవరన మెలె కరెదరు ||౭౫||

ముత్తు-రత్నగళింద కెత్తిసిద హసెయ నవ-
రత్న మంటపది పసరిసి
రత్నమంటపది పసరిసి కృష్ణన
ముత్తైదెయరెల్ల కరెదరు ||౭౬||

శేషశయననె బా దోషదూరనె బా
భాసురకాయ హరియె బా
భాసురకాయ హరియె బా శ్రీకృష్ణ వి-
లాసదిందెమ్మ హసెగె బా ||౭౭||

కంజలోచననె బా మంజుళమూర్తి బా
కుంజరవరదాయటెలె బా
కుంజరవరదాయటెలె బా శ్రీకృష్ణ ని-
రంజన నమ్మ హసెగె బా ||౭౮||

ఆదికాలదలి ఆలదెలెయ మేలె
శ్రీదేవియరొడనె పవడిసిద
శ్రీదేవియరొడనె పవడిసిద శ్రీకృష్ణ
మోదదిందెమ్మ హసెగె బా ||౭౯||

ఆదికారణనాగి ఆగ మలగిద్దు
మోద జీవర తన్న ఉదరదలి
మోద జీవర తన్నుదరదలి ఇంబిత్త అ-
నాది మూరుతియె హసెగె బా ||౮౦||

చిన్మయవెనిప నిమ్మ మనెగళల్లి జ్యో
తిర్మయవాద పద్మదల్లి
రమ్మెయరొడగూడి రమిసువ శ్రీకృష్ణ
నమ్మ మనెయ హసెగె బా ||౮౧||

నానావతారదలి నంబిద సురరిగె
ఆనందవీవ కరుణి బా
ఆనందవీవ కరుణి బా శ్రీకృష్ణ
శ్రీనారియొడనె హసెగెళు ||౮౨||

బొమ్మన మనెయల్లి రన్నదపీఠది కుళితు
ఒమ్మనది నేహవ మాడువ
నిర్మల పూజెయ కైగొంబ శ్రీకృష్ణ ప-
రమ్మ మూరుతియె హసెగె బా ||౮౩||

ముఖ్యప్రాణన మనెయల్లి భారతియాగలి-
క్కె బడిసిద రసాయనవ
సక్కరెగూడిద పాయస సవియువ
రక్కసవైరియె హసెగె బా ||౮౪||

రుద్రన మనెయల్లి రుద్రాణిదేవియరు
భద్రమంటపది కుళ్ళిరిసి
స్వాద్వన్నగళను బడిసలు కైగొండ
ముద్దు నరసింహ హసెగె బా ||౮౫||

గరుడన మేలేరి గగనమార్గదల్లి
తరతరది స్తుతిప సురస్త్రీయర
మెరెవ గంధర్వర గానవ సవియువ
నరహరి నమ్మ హసెగె బా ||౮౬||

నిమ్మణ్ణన మనెయ సుధర్మ సభెయల్లి
ఉమ్మెయరస నమిసిద
ధర్మరక్షటెలెనిప కృష్ణ కృపెయింద ప-
రమ్మ మూరుతియె హసెగె బా ||౮౭||

ఇంద్రన మనెఘోగి అదితిగె కుండలవిత్తు
అందద పూజెయ కైగొండు
అందద పూజెయ కైగొండు సురతరువ
ఇందిరెగిత్త హరియె బా ||౮౮||

నిమ్మ నెనెవ మునిహృదయదలి నెలెసిద
ధర్మరక్షటెలెనిసువ
సమ్మతవాగిద్ద పూజెయ కైగొండ ని-
స్సీమ మహిమ హసెగె బా ||౮౯||

ముత్తిన సత్తిగెయ నవరత్నద చామర
సుత్తనలివ సురస్త్రీయర
నృత్యవ నోడుత చిత్ర వాద్యంగళ సం
పత్తిన హరియె హసెగె బా ||౯౦||

ఎనలు నగుత బందు హసెయ మేలె
వనితె లక్ష్మియొడగూడి
అనంత వైభవది కుళిత కృష్ణన నాల్కు
దినదుత్సవవ నడెసిదరు ||౯౧||

అత్తెరెనిప గంగె యమునె సరస్వతి భా-
రతి మొదలాద సురస్త్రీయరు
ముత్తినాక్షతెయను శోభానవెనుతలి తమ్మ
అర్తియళియగె తళిదరు ||౯౨||

రత్నదారతిగె సుత్త ముత్తనె తుంబి
ముత్తైదెయరెల్ల ధవళద
ముత్తెదెరెల్ల ధవళద పదవ పా-
డుత్తలెత్తిదరె సిరివరగె ||౯౩||

బొమ్మ తన్నరసి కూడె బందరెగిద
ఉమ్మెయరస నమిసిద
అమ్మరరెల్లరు బగెబగె ఉడుగొరెగళ
రమ్మెయరసగె సలిసిదరు ||౯౪||

సత్యలోకద బొమ్మ కౌస్తుభరత్నవనిత్త
ముక్తాసురరు ముదదింద
ముత్తిన కంఠీసరవ ముఖ్యప్రాణనిత్త
మస్తకద మణియ శివనిత్త ||౯౫||

తన్నరసి కూడె సవినుడి నుడివాగ
వదనదల్లిద్దగ్ని కెడదంతె
వహ్ని ప్రతిష్ఠెయ మాడి అవనొళగిద్ద
తన్నాహుతి దిబ్బణ సురరిగె ||౯౬||

కొబ్బిద ఖళరోడిసి అమృతాన్న ఊటక్కె
ఉబ్బిద హరుషది ఉణిసలు
ఉబ్బిద హురుషది ఉణిసబేకెందు సింధు
సర్వరిగడిగెయ మాడిసిద ||౯౭||

మావన మనెయల్లి దేవరిగౌతణవ
దానవరు కెడిసదె బిడరెందు
దానవరు కెడిసదె బిడరెందు శ్రీకృష్ణ
దేవస్త్రీవేషవ ధరిసిద ||౯౮||

తన్న సౌందర్యదిందున్నతమయవాద
లావణ్యదింద మెరెవ నిజపతియ
హెణ్ణు రూపవ కండు టెల్యె మహలక్షుమి ఇవ-
గన్యరేకెందు బెరగాదళు ||౯౯||

లావణ్యమయవాద హరియ స్త్రీవేషక్కె
భావకియరెల్ల మరుళాగె
మావర సుధెయ క్రమదింద బడిసి తన్న
సేవక సురరిగుణిసిద ||౧౦౦||

నాగన మెలె తా మలగిద్దాగ
ఆగలె జగవ జతనది
ఆగలె జగవ జతనది ధరిసెందు
నాగబలియ నడెసిద ||౧౦౧||

క్షుధెయ కళెవ నవరత్నద మాలెయ
ముదదింద వారిధి విధిగిత్త
చదుర హారవ వాయుదేవరిగిత్త
విధువిన కలెయ శివగిత్త ||౧౦౨||

శక్ర మొదలాద దిక్పాలకరిగె
సొక్కిద చౌదంత గజంగళ
ఉక్కిద మనదింద కొట్ట వరుణ మదు-
మక్కళాయుష్యవ బెళెసెంద ||౧౦౩||

మత్తె దేవెంద్రగె పారిజాతవనిత్త
చిత్తవ సెళెవప్సరస్త్రీయర
హత్తుసావిర కొట్ట వరుణదేవ హరి-
భక్తియ మనదల్లి బెళెసెంద ||౧౦౪||

పొళెవ నవరత్నద రాశియ తెగెతెగెదు
ఉళిద అమరరిగె సల్లిసిద
ఉళిద అమరరిగె సల్లిసిద సముద్ర
కళుహిదనవర మనెగళిగె ||౧౦౫||

ఉన్నత నవరత్నమయవాద అరమనెయ
చెన్నె మగళిగె విరచిసి
తన్న అళియనిగె స్థిరమాడి కొట్ట
ఇన్నొందు కడెయడి ఇడదంతె ||౧౦౬||

హయవదన తన్న ప్రియళాద లక్షుమిగె
జయవిత్త క్షీరాంబుధియల్లి
జయవిత్త క్షీరాంబుధియల్లి శ్రీకృష్ణ
దయది నమ్మెల్లర సలహలి ||౧౦౭||

ఈ పదవ మాడిద వాదిరాజ మునిగె
శ్రీపతియాద హయవదన
తాపవ కళెదు తన్న శ్రీచరణవ స
మీపదల్లిట్టు సలహలి ||౧౦౮||

ఇంతు స్వప్నదల్లి కొండాడిసికొండ లక్ష్మీ
కాంతన కందనెనిసువ
సంతర మెచ్చిన వాదిరాజేంద్రముని
పంథది పేళిద పదవిదు ||౧౦౯||

శ్రీయరస హయవదనప్రియ వాదిరాజ-
రాయ రచిసిద పదవిదు
ఆయుష్య భవిష్య దినదినకె హెచ్చాగువదు ని-
రాయాసదింద సుఖిపరు ||౧౧౦||

బొమ్మన దినదల్లి ఒమ్మొమ్మె ఈ మదువె
క్రమ్మది మాడి వినొదిసువ
నమ్మ నారాయణగూ ఈ రమ్మెగడిగడిగు
అసుర మోహనవె నరనటనె ||౧౧౧||

మదువెయ మనెయల్లి ఈ పదవ పాడిదరె
మదుమక్కళిగె ముదవహుదు
వధుగళిగె ఓలె భాగ్య దినదినకె హెచ్చువదు
మదననయ్యన కృపెయింద ||౧౧౨||

శోభానవెన్నిరె సురరొళు శుభగనిగె
శోభానవెన్ని సుగుణనిగె
శోభానవెన్నిరె త్రివిక్రమరాయగె
శోభానవెన్ని సురప్రియగె ||శోభానె||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆ – Lakshmi Shobhane – 1ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆ – Lakshmi Shobhane – 1

ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿರೆ ಸುರರೊಳು ಶುಭಗನಿಗೆ ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿ ಸುಗುಣನಿಗೆ ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರಾಯಗೆ ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿ ಸುರಪ್ರಿಯಗೆ ಶೋಭಾನೆ ||ಪಲ್ಲವಿ|| ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ್ನಗೆರಗುವೆ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ್ನಗೆರಗುವೆ ಅನುದಿನ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ವಧೂವರರ ||೧|| ಪಾಲಸಾಗರವನ್ನು ಲೀಲೆಯಲಿ ಕಡೆಯಲು ಬಾಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ ಉದಿಸಿದಳು ಬಾಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿ ಉದಿಸಿದಳಾ

ಒಲವೆಂಬ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ – – Olavemba hottige – ಅಂಬಿಕಾತನಯ ದತ್ತಒಲವೆಂಬ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ – – Olavemba hottige – ಅಂಬಿಕಾತನಯ ದತ್ತ

ಒಲವೆಂಬ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಓದ ಬಯಸುತ ನೀನು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕೇಳುತಿಹೆಯ ಹುಚ್ಚ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದರೂ ಹಲ ಜನುಮ ಕಳೆದರೂ ನೀ ತೆತ್ತಲಾರೆ ಬರಿ ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ! ಬೆವರ ಹನಿಯಲಿ ಹಲವು ಕಣ್ಣೀರಿನಲಿ ಕೆಲವು ನೆತ್ತರರಲಿ ಬರೆದುದಕೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರಾಕ್ಷರದ ಲಕ್ಷಪತ್ರಗಳುಂಟು

జయ కొల్హాపుర నిలయె – Jaya Kolhapura Nilaye – Teluguజయ కొల్హాపుర నిలయె – Jaya Kolhapura Nilaye – Telugu

జయ కొల్హాపుర నిలయె – Jaya kolhapura Nilaye రచనె : వ్యాసరాజరు జయ కొల్హాపుర నిలయె భజధిష్టేతర విలయె తవపాదౌ హృదికలయె రత్నరచిత వలయె || ప|| జయ జయ సాగరజాతె కురు కరుణామయి భీతె జగదంబాభి దయాతె జీవతి