లక్ష్మీ శోభానె టెలుగు – Lakshmi Shobhane -Telugu

శోభానవెన్నిరె సురరొళు శుభగనిగె
శోభానవెన్ని సుగుణనిగె
శోభానవెన్నిరె త్రివిక్రమరాయగె
శోభానవెన్ని సురప్రియగె శోభానె ||పల్లవి||

లక్ష్మీనారాయణర చరణక్కె శరణెంబె
పక్షివాహన్నగెరగువె
పక్షివాహన్నగెరగువె అనుదిన
రక్షిసలి నమ్మ వధూవరర ||౧||

పాలసాగరవన్ను లీలెయలి కడెయలు
బాలె మహాలక్షుమి ఉదిసిదళు
బాలె మహాలక్షుమి ఉదిసిదళా దేవి
పాలిసలి నమ్మ వధూవరర ||౨||

బొమ్మన ప్రళయదలి తన్నరసియొడగూడి
సుమ్మనెయాగి మలగిప్ప
నమ్మ నారాయణగు ఈ రమ్మెగడిగడిగు
జన్మవెంబుదు అవతార ||౩||

కంబుకంఠద సుత్త కట్టిద మంగళసూత్ర
అంబుజవెరడు కరయుగది
అంబుజవెరడు కరయుగది ధరిసి
పీతాంబరవనుట్టు మెరెదళె ||౪||

ఒందు కరదింద అభయవనీవళె
మత్తొందు కైయింద వరగళ
కుందిల్లలదానందసందోహ ఉణిసువ
ఇందిరె నమ్మ సలహలి ||౫||

పొళెవ కాంచియ దామ ఉలివ కింకిణిగళు
నలివ కాలందుగె ఘలకెనలు
నళనళిసువ ముద్దుముఖద చెలువె లక్షుమి
సలహలి నమ్మ వధూవరర ||౬||

రన్నద మొలెగట్టు చిన్నదాభరణగళ
చెన్నె మహలక్షుమి ధరిసిదళె
చెన్నె మహలక్షుమి ధరిసిదళాదేవి
తన్న మనెయ వధూ-వరర సలహలి ||౭||

కుంభకుంచద మేలె ఇంబిట్ట హారగళు
తుంబిగురుళ ముఖకమల
తుంబిగురుళ ముఖకమలద మహలక్షుమి జగ
దంబె వధూవరర సలహలి ||౮||

ముత్తిన ఓలెయన్నిట్టళె మహలక్షుమి
కస్తూరి తిలక ధరిసిదళె
కస్తూరి తిలక ధరిసిదళా దేవి
సర్వత్ర వధూవరర సలహలి ||౯||

అంబుజనయనగళ బింబాధరద శశి-
బింబదంతెసెవ మూగుతిమణియ శశి-
బింబదంతెసెవమూగుతి మణి మహలక్షుమి
ఉంబుదకీయలి వధువరర్గె ||౧౦||

ముత్తినక్షతెయిట్టు నవరత్నద ముకుటవ
నెత్తియ మేలె ధరిసిదెళె
నెత్తియ మేలె ధరిసిదళా దెవి తన్న
భక్తియ జనర సలహలి ||౧౧||

కుంద-మందర-జాజీ-కుసుమగళ వృందవ
చెందద తురుబిగె తురుబిదళె
కుందణవర్ణద కోమలె మహలక్షుమి కృపె-
యింద వధూవరర సలహలి ||౧౨||

ఎందెందిగు బాడద అరవిందద మాలెయ
ఇందిరె పొళెవ కొరళల్లి
ఇందిరె పొళెవ కొరళల్లి ధరిసిదళె అవ-
ళిందు వధూవరర సలహలి ||౧౩||

దేవాంగ పట్టెయ మెలు హొద్దికెయ
భామె మహలక్షుమి ధరిసిదళె
భామె మహలక్షుమి ధరిసిదళా దెవి తన్న
సేవక జనర సలహలి ||౧౪||

ఈ లక్షుమి దేవియ కాలుంగర ఘలకెనలు
లోలాక్షి మెల్లనె నడెతందళు
సాలాగి కుళ్ళిర్ద సురరసభెయ కండు
ఆలోచిసిదళు మనదల్లి ||౧౫||

తన్న మక్కళ కుంద తానె పేళువదక్కె
మన్నది నాచి మహలక్షుమి
తన్నామదిందలి కరెయదె ఒబ్బొబ్బర
ఉన్నత దోషగళనెణిసిదళు ||౧౬||

కెలవరు తలెయూరి తపగైదు పుణ్యవ
గళిసిద్దరేనూ ఫలవిల్ల
జ్వలిసువ కోపది శాపవ కొడువరు
లలనెయనివరు ఒలిసువరె ||౧౭||

ఎల్ల శాస్త్రగళోది దుర్లభ జ్ఞానవ
కల్లిసి కొడువ గురుగళు
బల్లిద ధనక్కె మరుళాగివరిబ్బరు
సల్లద పురోహితక్కొళగాదరు ||౧౮||

కామనిర్జితనొబ్బ కామినిగె సోతొబ్బ
భామినియ హిందె హారిదవ
కామాంధనాగి మునియ కామినిగైదనొబ్బ
కామది గురుతల్పగామియొబ్బ ||౧౯||

నశ్వరైశ్వర్యవ బయసువనొబ్బ పర-
రాశ్రయిసి బాళువ ఈశ్వరనొబ్బ
హాస్యవ మాడి హల్లుదురిసికొండవనొబ్బ
అదృశ్యాంఘ్రియొబ్బ ఒక్కణనొబ్బ ||౨౦||

మావన కొందొబ్బ మరుళాగిహను
గాఢ హార్వన కొందొబ్బ బళలిద
జీవర కొందొబ్బ కులగేడెందెనిసిద
శివనిందొబ్బ బయలాద ||౨౧||

ధర్మవుంటొబ్బనలి హెమ్మెయ హెసరిగె
అమ్మమ్మ తక్క గుణవిల్ల
క్షమ్మెయ బిట్టొబ్బ నరకదల్లి జీవర
మర్మవ మెట్టి కొలిసువ ||౨౨||

ఖళనంతె ఒబ్బ తనగె సల్లద భాగ్యవ
బల్లిదగంజి బరిగైద
దుర్లభ ముక్తిగె దూరవెందెనిసువ పా-
తాళక్కె ఇళిద గడ ||౨౩||

ఎల్లరాయుష్యవ శింశుమారదేవ
సల్లీలెయిందలి తొలగిసువ
ఒల్లె నానివర నిత్యముత్తైదెయెందు
బల్లవరెన్న భజిసువరు ||౨౪||

ప్రకృతియ గుణదింద కట్టువడెదు నానా
వికృతిగొళాగి భవదల్లి
సుఖదుఃఖవెంబ బొమ్మాది జీవరు
దుఃఖక్కె దూరెనిప ఎనగెణెయ ||౨౫||

ఒబ్బనావన మగ మత్తొబ్బనావన మొమ్మగ
ఒబ్బనావనిగె శయనాహ
ఒబ్బనావన పొరువ మత్తిబ్బరావనిగంజి
అబ్బరదలావాగ సుళివరు ||౨౬||

ఒబ్బనావన నామకంజి బెచ్చువ గాఢ
సర్వరిగావ అమృతవ
సర్వరిగావ అమృతవనుణిసువ అవ-
నొబ్బనె నిరనిష్ట నిరవద్య ||౨౭||

నిరనిష్ట నిరవద్య ఎంబ శ్రుత్యర్థవ
ఒరెదు నోడలు నరహరిగె
నరకయాతనె సల్ల దురితాతిదూరనిగె
మరుళ మనబందంతె నుడియదిరు ||౨౮||

ఒందొందు గుణగళు ఇద్దావు ఇవరల్లి
సందణిసివె బహు దోష
కుందెళ్ళష్టిల్లద ముకుందనె తనగెందు
ఇందిరె పతియ నెనెదళు ||౨౯||

దేవర్షి విప్రర కొందు తన్నుదరదొళిట్టు
తీవిద్ద హరిగె దురితవ
భావజ్నరెంబరె ఆలదెలెయ మెలె
శివన లింగవ నిలిసువరె ||౩౦||

హసి-తృషె-జరె-మరణ-రోగ-రుజెగళెంబ
అసుర-పిశాచిగళెంబ భయవెంబ
వ్యసన బరబారదు ఎంబ నారాయణగె
పశు మొదలాగి నెనెయదు ||౩౧||

తా దుఃఖియాదరె సురరార్తియ కళెదు
మోదవీవుదక్కె ధరెగాగి
మాధవ బాహనె కెసరొళు ముళుగిదవ పరర
భాధిప కెసర బిడిసువనె ||౩౨||

బొమ్మనాలయదల్లి ఇద్దవగె లయవుంటె
జన్మలయవిదవనిగె
అమ్మియనుణిసిద్ద యశోదెయాగిద్దళె
అమ్మ ఇవగె హసి-తృషెయుంటె ||౩౩||

ఆగ భక్ష్యభోజ్యవిత్తు పూజిసువ
యోగిగె ఉంటె ధనధాన్య
ఆగ దొరకొంబుదె పాక మాడువ వహ్ని
మత్తాగలెల్లిహుదు విచారిసిరొ ||౩౪||

రోగవనీవ వాత పిత్త శ్లేష్మ
ఆగ కూడువుదె రమెయొడనె
భోగిసువవగె దురితవ నెనెవరె
ఈ గుణనిధిగె ఎణెయుంటె ||౩౫||

రమ్మెదేవియరనప్పికొండిప్పుదు
రమ్మెయరసగె రతి కాణిరొ
అమ్మోఘవీర్యవు చలిసిదరె ప్రళయదలి
కుమ్మారర్ యాకె జనిసరు ||౩౬||

ఏకత్ర నిర్ణీత శాస్త్రార్థ పరత్రాపి
బేకెంబ న్యాయవ తిళిదుకొ
శ్రీకృష్ణనొబ్బనె సర్వ దోషక్కె సి
లుటెలెంబుదు సలహలికె ||౩౭||

ఎల్ల జగవ నుంగి దక్కిసికొండవగె
సల్లదు రోగ రుజినవు
బల్ల వైద్యర కెళి అజీర్తిమూలవెల్ల
సల్లదు రోగ రుజినవు ||౩౮||

ఇంథా మూరుతియ ఒళగొంబ నరక బహు
భ్రాంత నీనెల్లింద తోరిసువెలొ
సంతెయ మరుళ హోగెలొ నిన్న మాత
సంతరు కేళి సొగసరు ||౩౯||

శ్రీనారాయణర జననీ జనకర
నానెంబ వాదీ నుడియలొ
జాణరిందరియ మూల రూపవ తొరి
శ్రీ నరసింహన అవతార ||౪౦||

అంబుధియ ఉదకదలి ఒడెదు మూడిద కూర్మ
నెంబ శ్రీ హరియ పితనారు?
ఎంబ శ్రీ హరియ పితనారు అదరింద స్వా
యంభుగళెల్ల అవతార ||౪౧||

దేవకియ గర్భదలి దేవనవతరిసిద
భావవన్ను బల్ల వివేకిగళు
ఈ వసుధెయొళగె కృష్ణగె జన్మవ-
ఆవ పరియల్లి నుడియువియొ ||౪౨||

ఆకళిసువాగ యశోదాదేవిగ
దేవ తన్నొళగె హుదుగిద్ద
త్రిభువనవెల్లవ తోరిదుదిల్లవె
ఆ విష్ణు గర్భదొళడగువనె ||౪౩||

ఆనెయ మానదల్లి అడగిసిదవరుంటె
అనేక కోటి అజాండవ
అణురేణు కూపదలి ఆళ్ద శ్రీ హరియ
జనని జఠరవు ఒళగొంబుదె ||౪౪||

అదరింద కృష్ణనిగె జన్మవెంబుదు సల్ల
మదననివన కుమారను
కదనది కణెగళ ఇవనెదెగెసెవనె
సుదతేరివనింతు నింతు సిలుకువనె ||౪౫||

అదరింద కృష్ణనిగె పరనారీ సంగవ కో-
విదరాద బుధరు నుడివరె
సదరవె ఈ మాతు సర్వ వేదంగళు
ముదదింద తావు స్తుతిసువవు ||౪౬||

ఎంద భాగవతద చెందద మాతను
మంద మానవ మనసిగె
తందుకొ జగక్కె కైవల్యవీవ ము-
కుందగె కుందు కొరతె సల్లదు ||౪౭||

హత్తు వర్షద కెళగె మక్కళాటికెయల్లి
చిత్త స్త్రీయరిగె ఎరగువదె
అర్తియిందర్చిసిద గోకులద టెల్యెయర
సత్యసంకల్ప బెరసిద్ద ||౪౮||

హత్తు మత్తారు సాసిర స్త్రీయరల్లి
హత్తు హత్తెనిప క్రమదింద
పుత్రర వీర్యదలి సృష్టిసిదవరుంటె
అర్తియ సృష్టి హరిగిదు ||౪౯||

రోమ-రోమకూప కోటివృకంగళ
నిర్మిసి గోపాలర తెరళిసిద
నమ్మ శ్రీకృష్ణను మక్కళ సృజిసువ
మహిమె బల్లవరిగె సలహలికె ||౫౦||

మణ్ణనేకె మెద్దెయెంబ యశోదెగె
సణ్ణ బాయొళగె జగంగళ
కణ్ణారె తోరిద నమ్మ శ్రీకృష్ణన
ఘనతె బల్లవరిగె సలహలికె ||౫౧||

నారద సనకాదిమొదలాద యోగిగళు
నారియరిగె మరుళాహరె
ఓరంతె శ్రీకృష్ణనడిగెరగువరె
ఆరాధిసుత్త భజిసువరె ||౫౨||

అంబుజసంభవ త్రియంబక మొదలాద
నంబిదవరిగె వరవిత్త
సంభ్రమద సురరు ఎళ్ళష్టు కోపక్కె
ఇంబిద్దరివన భజిసువరె ||౫౩||

అవనంగుష్ఠవ తొళెద గంగాదేవి
పావనళెనిసి మెరెయళె
జీవన సేరువ పాపవ కళెవళు
ఈ వాసుదేవగె ఎణెయుంటె ||౫౪||

కిల్బిషవిద్దరె అగ్ర పూజెయను
సర్వరాయర సభెయొళగె
ఉబ్బిద మనదింద ధర్మజ మాడువనెలె
కొబ్బదిరెలొ పరవాది ||౫౫||

సావిల్లద హరిగె నరకయాతనె సల్ల
జీవంతరిగె నరకదల్లి
నోవనీవను నిమ్మ యమదేవను
నోవ నీ హరియ గుణవరియ ||౫౬||

నరకవాళువ యమధర్మరాయ
తన్న నరజన్మదొళగె పొరళిసి
మరళీ తన్నరకదలి పొరళిసి కొలువను
కురు నిన్న కుహక కొళదల్ల ||౫౭||

బొమ్మన నూరు వర్ష పరియంత ప్రళయదలి
సుమ్మనెయాగి మలగిప్ప
నమ్మ నారాయణగె హసి-తృషె -జర-మరణ-దు-
ష్కర్మ-దుఃఖంగళు తొడసువరె ||౫౮||

రక్కసరస్త్రగళింద గాయవడెయద
అక్షయకాయద శ్రీకృష్ణ
తుచ్ఛ యమభటర శస్త్రకళకువనల్ల
హుచ్చ నీ హరియ గుణవరియ ||౫౯||

కిచ్చ నుంగిదను నమ్మ శ్రీకృష్ణను
తుచ్ఛ నరకదొళు అనలనిగె
బెచ్చువనల్ల అదరిందవగె నరక
మెచ్చువరల్ల బుధరెల్ల ||౬౦||

మనెయల్లి క్షమెయ తాళ్ద వీరభట
రణరంగదలి క్షమిసువనె
అణువాగి నమ్మ హితకె మనదొళగిన కృష్ణ
మునివ కాలక్కె మహత్తాహ ||౬౧||

తాయ పొట్టెయింద మూలరూపవ తోరి
ఆయుధ సహిత పొరవంట
న్యాయకోవిదరు పుట్టిదనెంబరె
బాయిగె బందంతె బొగళదిరు ||౬౨||

ఉట్ట పీతాంబర తొట్ట భూషణంగళు
ఇట్ట నవరత్నద కిరీటవు
మెట్టిద కురుహు ఎదెయల్లి తొరిద శ్రీ-
విఠ్ఠల పుట్టిదనెనబహుదె ||౬౩||

వృషభహంసమూషకవాహనవేరి మా-
నిసరంతె సుళివ సురరెల్ల
ఎసెవ దేవేశానర సాహసక్కె మడిదరు
కుసుమనాభనిగె సరియుంటె ||౬౪||

ఒందొందు గుణగళు ఇద్దావు ఇవరల్లి
సందెణిసివె బహు దోష
కుందెళ్ళష్టిల్లద ముకుందనె తనగెందు
ఇందిరె పతియ నెనెదళు ||౬౫||

ఇంతు చింతిసి రమె సంత రామన పదవ
సంతోష మనది నెనెవుత్త
సంతోష మనది నెనెవుత్త తన్న శ్రీ
కాంతనిద్దెడెగె నడెదళు ||౬౬||

కందర్ప కోటిగళ గెలువ సౌందర్యద
చెందవాగిద్ద చెలువన
ఇందిరె కండు ఇవనె తనగె పతి-
యెందవన బళిగె నడెదళు ||౬౭||

ఈ తెరద సురర సుత్త నోడుత లక్ష్మీ
చిత్తవ కొడదె నసునగుత
చిత్తవకొడదె నసునగుత బందు పురు-
షోత్తమన కండు నమిసిదళు ||౬౮||

నానాకుసుమగళింద మాడిద మాలెయ
శ్రీ నారి తన్న కరదల్లి
పీనకంధరద త్రివిక్రమరాయన
కొరళిన మేలిట్టు నమిసిదళు ||౬౯||

ఉట్టపొంబట్టెయ తొట్టాంభరణంగళు
ఇట్ట నవరత్నద ముకుటవు
దుష్టమర్దననెంబ కడెయ పండెగళు
వట్టిద్ద హరిగె వధువాదళు ||౭౦||

కొంబు చెంగహళెగళు తాళమద్దళెగళు
తంబటె భేరి పటహగళు
భొం భొం ఎంబ శంఖ డొళ్ళు మౌరిగళు
అంబుధియ మనెయల్లెసెదవు ||౭౧||

అర్ఘ్యపాద్యాచమన మొదలాద షోడశా-
నర్ఘ్య పూజెయిత్తనళియగె
ఒగ్గిద మనదింద ధారెయెరెదనె సింధు
సద్గతియిత్తు సలహెంద ||౭౨||

వేదోక్త మంత్ర పేళి వసిష్ఠ నారద మొద-
లాద మునీంద్రరు ముదదింద
వధూవరర మెలె శోభనదక్షతెయను
మొదవీవుత్త తళెదరు ||౭౩||

సంభ్రమదిందంబరది దుందుభి మొళగలు
తుంబురు నారదరు తుతిసుత్త
తుంబురు నారదరు తుతిసుత్త పాడిదరు పీ-
తాంబరధరన మహిమెయ ||౭౪||

దేవనారియరెల్ల బందొదగి పాఠకరు
ఓవి పాడుత్త కుణిదరు
దేవతరువిన హూవిన మళెగళ
శ్రీవరన మెలె కరెదరు ||౭౫||

ముత్తు-రత్నగళింద కెత్తిసిద హసెయ నవ-
రత్న మంటపది పసరిసి
రత్నమంటపది పసరిసి కృష్ణన
ముత్తైదెయరెల్ల కరెదరు ||౭౬||

శేషశయననె బా దోషదూరనె బా
భాసురకాయ హరియె బా
భాసురకాయ హరియె బా శ్రీకృష్ణ వి-
లాసదిందెమ్మ హసెగె బా ||౭౭||

కంజలోచననె బా మంజుళమూర్తి బా
కుంజరవరదాయటెలె బా
కుంజరవరదాయటెలె బా శ్రీకృష్ణ ని-
రంజన నమ్మ హసెగె బా ||౭౮||

ఆదికాలదలి ఆలదెలెయ మేలె
శ్రీదేవియరొడనె పవడిసిద
శ్రీదేవియరొడనె పవడిసిద శ్రీకృష్ణ
మోదదిందెమ్మ హసెగె బా ||౭౯||

ఆదికారణనాగి ఆగ మలగిద్దు
మోద జీవర తన్న ఉదరదలి
మోద జీవర తన్నుదరదలి ఇంబిత్త అ-
నాది మూరుతియె హసెగె బా ||౮౦||

చిన్మయవెనిప నిమ్మ మనెగళల్లి జ్యో
తిర్మయవాద పద్మదల్లి
రమ్మెయరొడగూడి రమిసువ శ్రీకృష్ణ
నమ్మ మనెయ హసెగె బా ||౮౧||

నానావతారదలి నంబిద సురరిగె
ఆనందవీవ కరుణి బా
ఆనందవీవ కరుణి బా శ్రీకృష్ణ
శ్రీనారియొడనె హసెగెళు ||౮౨||

బొమ్మన మనెయల్లి రన్నదపీఠది కుళితు
ఒమ్మనది నేహవ మాడువ
నిర్మల పూజెయ కైగొంబ శ్రీకృష్ణ ప-
రమ్మ మూరుతియె హసెగె బా ||౮౩||

ముఖ్యప్రాణన మనెయల్లి భారతియాగలి-
క్కె బడిసిద రసాయనవ
సక్కరెగూడిద పాయస సవియువ
రక్కసవైరియె హసెగె బా ||౮౪||

రుద్రన మనెయల్లి రుద్రాణిదేవియరు
భద్రమంటపది కుళ్ళిరిసి
స్వాద్వన్నగళను బడిసలు కైగొండ
ముద్దు నరసింహ హసెగె బా ||౮౫||

గరుడన మేలేరి గగనమార్గదల్లి
తరతరది స్తుతిప సురస్త్రీయర
మెరెవ గంధర్వర గానవ సవియువ
నరహరి నమ్మ హసెగె బా ||౮౬||

నిమ్మణ్ణన మనెయ సుధర్మ సభెయల్లి
ఉమ్మెయరస నమిసిద
ధర్మరక్షటెలెనిప కృష్ణ కృపెయింద ప-
రమ్మ మూరుతియె హసెగె బా ||౮౭||

ఇంద్రన మనెఘోగి అదితిగె కుండలవిత్తు
అందద పూజెయ కైగొండు
అందద పూజెయ కైగొండు సురతరువ
ఇందిరెగిత్త హరియె బా ||౮౮||

నిమ్మ నెనెవ మునిహృదయదలి నెలెసిద
ధర్మరక్షటెలెనిసువ
సమ్మతవాగిద్ద పూజెయ కైగొండ ని-
స్సీమ మహిమ హసెగె బా ||౮౯||

ముత్తిన సత్తిగెయ నవరత్నద చామర
సుత్తనలివ సురస్త్రీయర
నృత్యవ నోడుత చిత్ర వాద్యంగళ సం
పత్తిన హరియె హసెగె బా ||౯౦||

ఎనలు నగుత బందు హసెయ మేలె
వనితె లక్ష్మియొడగూడి
అనంత వైభవది కుళిత కృష్ణన నాల్కు
దినదుత్సవవ నడెసిదరు ||౯౧||

అత్తెరెనిప గంగె యమునె సరస్వతి భా-
రతి మొదలాద సురస్త్రీయరు
ముత్తినాక్షతెయను శోభానవెనుతలి తమ్మ
అర్తియళియగె తళిదరు ||౯౨||

రత్నదారతిగె సుత్త ముత్తనె తుంబి
ముత్తైదెయరెల్ల ధవళద
ముత్తెదెరెల్ల ధవళద పదవ పా-
డుత్తలెత్తిదరె సిరివరగె ||౯౩||

బొమ్మ తన్నరసి కూడె బందరెగిద
ఉమ్మెయరస నమిసిద
అమ్మరరెల్లరు బగెబగె ఉడుగొరెగళ
రమ్మెయరసగె సలిసిదరు ||౯౪||

సత్యలోకద బొమ్మ కౌస్తుభరత్నవనిత్త
ముక్తాసురరు ముదదింద
ముత్తిన కంఠీసరవ ముఖ్యప్రాణనిత్త
మస్తకద మణియ శివనిత్త ||౯౫||

తన్నరసి కూడె సవినుడి నుడివాగ
వదనదల్లిద్దగ్ని కెడదంతె
వహ్ని ప్రతిష్ఠెయ మాడి అవనొళగిద్ద
తన్నాహుతి దిబ్బణ సురరిగె ||౯౬||

కొబ్బిద ఖళరోడిసి అమృతాన్న ఊటక్కె
ఉబ్బిద హరుషది ఉణిసలు
ఉబ్బిద హురుషది ఉణిసబేకెందు సింధు
సర్వరిగడిగెయ మాడిసిద ||౯౭||

మావన మనెయల్లి దేవరిగౌతణవ
దానవరు కెడిసదె బిడరెందు
దానవరు కెడిసదె బిడరెందు శ్రీకృష్ణ
దేవస్త్రీవేషవ ధరిసిద ||౯౮||

తన్న సౌందర్యదిందున్నతమయవాద
లావణ్యదింద మెరెవ నిజపతియ
హెణ్ణు రూపవ కండు టెల్యె మహలక్షుమి ఇవ-
గన్యరేకెందు బెరగాదళు ||౯౯||

లావణ్యమయవాద హరియ స్త్రీవేషక్కె
భావకియరెల్ల మరుళాగె
మావర సుధెయ క్రమదింద బడిసి తన్న
సేవక సురరిగుణిసిద ||౧౦౦||

నాగన మెలె తా మలగిద్దాగ
ఆగలె జగవ జతనది
ఆగలె జగవ జతనది ధరిసెందు
నాగబలియ నడెసిద ||౧౦౧||

క్షుధెయ కళెవ నవరత్నద మాలెయ
ముదదింద వారిధి విధిగిత్త
చదుర హారవ వాయుదేవరిగిత్త
విధువిన కలెయ శివగిత్త ||౧౦౨||

శక్ర మొదలాద దిక్పాలకరిగె
సొక్కిద చౌదంత గజంగళ
ఉక్కిద మనదింద కొట్ట వరుణ మదు-
మక్కళాయుష్యవ బెళెసెంద ||౧౦౩||

మత్తె దేవెంద్రగె పారిజాతవనిత్త
చిత్తవ సెళెవప్సరస్త్రీయర
హత్తుసావిర కొట్ట వరుణదేవ హరి-
భక్తియ మనదల్లి బెళెసెంద ||౧౦౪||

పొళెవ నవరత్నద రాశియ తెగెతెగెదు
ఉళిద అమరరిగె సల్లిసిద
ఉళిద అమరరిగె సల్లిసిద సముద్ర
కళుహిదనవర మనెగళిగె ||౧౦౫||

ఉన్నత నవరత్నమయవాద అరమనెయ
చెన్నె మగళిగె విరచిసి
తన్న అళియనిగె స్థిరమాడి కొట్ట
ఇన్నొందు కడెయడి ఇడదంతె ||౧౦౬||

హయవదన తన్న ప్రియళాద లక్షుమిగె
జయవిత్త క్షీరాంబుధియల్లి
జయవిత్త క్షీరాంబుధియల్లి శ్రీకృష్ణ
దయది నమ్మెల్లర సలహలి ||౧౦౭||

ఈ పదవ మాడిద వాదిరాజ మునిగె
శ్రీపతియాద హయవదన
తాపవ కళెదు తన్న శ్రీచరణవ స
మీపదల్లిట్టు సలహలి ||౧౦౮||

ఇంతు స్వప్నదల్లి కొండాడిసికొండ లక్ష్మీ
కాంతన కందనెనిసువ
సంతర మెచ్చిన వాదిరాజేంద్రముని
పంథది పేళిద పదవిదు ||౧౦౯||

శ్రీయరస హయవదనప్రియ వాదిరాజ-
రాయ రచిసిద పదవిదు
ఆయుష్య భవిష్య దినదినకె హెచ్చాగువదు ని-
రాయాసదింద సుఖిపరు ||౧౧౦||

బొమ్మన దినదల్లి ఒమ్మొమ్మె ఈ మదువె
క్రమ్మది మాడి వినొదిసువ
నమ్మ నారాయణగూ ఈ రమ్మెగడిగడిగు
అసుర మోహనవె నరనటనె ||౧౧౧||

మదువెయ మనెయల్లి ఈ పదవ పాడిదరె
మదుమక్కళిగె ముదవహుదు
వధుగళిగె ఓలె భాగ్య దినదినకె హెచ్చువదు
మదననయ్యన కృపెయింద ||౧౧౨||

శోభానవెన్నిరె సురరొళు శుభగనిగె
శోభానవెన్ని సుగుణనిగె
శోభానవెన్నిరె త్రివిక్రమరాయగె
శోభానవెన్ని సురప్రియగె ||శోభానె||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.