ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಂವಾ – ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ

ಕವಿ – ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ
ಕವನ ಸಂಕಲನ – ಸಖೀಗೀತ

ಇನ್ನೂ ಯಾಕ ಬರಲಿಲ್ಲವ್ವಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಂವಾ
ವಾರದಾಗ ಮೂರು ಸರತಿ ಬಂದು ಹೋದಾಂವಾ ||ಪಲ್ಲ||

ಭಾರಿ ಜರದ ವಾರಿ ರುಮ್ಮಾಲಾ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಾಂವಾ
ತುಂಬ ಮೀಸಿ ತೀಡಿಕೋತ ಹುಬ್ಬ ಹಾರಸಾಂವಾ
ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿ ಆಡಿಸ್ಯಾಡಾಂವಾ
ಏನೊ ಅಂದರ ಏನೊ ಕಟ್ಟಿ ಹಾsಡ ಹಾಡಾಂವಾ
ಇನ್ನೂ ಯಾಕ. . . . .

ತಾಳೀಮಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಳೀಮಣಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕೇನಂದಾಂವಾ
ಬಂಗಾರ-ಹುಡೀಲೇ ಭಂಡಾರಾನ ಬೆಳೆಸೇನಂದಾಂವಾ
ಕಸಬೇರ ಕಳೆದು ಬಸವೇರ ಬಿಟ್ಟು ದಾಟಿ ಬಂದಾಂವಾ
ಜೋಗತೇರಿಗೆ ಮೂಗುತಿ ಅಂತ ನನsಗ ಅಂದಾಂವಾ
ಇನ್ನೂ ಯಾಕ. . . . .

ಇರು ಅಂದರ ಬರತೇನಂತ ಎದ್ದು ಹೊರಡಾಂವಾ
ಮಾರಿ ತೆಳಗ ಹಾಕಿತೆಂದರೆ ಇದ್ದು ಬಿಡಾಂವಾ
ಹಿಡಿ ಹಿಡೀಲೆ ರೊಕ್ಕಾ ತಗದು ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಅನ್ನಾಂವಾ
ಖರೇ ಅಂತ ಕೈಮಾಡಿದರ ಹಿಡsದ ಬಿಡಾಂವಾ
ಇನ್ನೂ ಯಾಕ. . . . .

ಚಾಹಾದ ಜೋಡಿ ಚೂಡಾಧಾಂಗ ನೀ ನನಗಂದಾಂವಾ
ಚೌಡಿಯಲ್ಲ ನೀ ಚೂಡಾಮಣೀಯಂತ ರಮಿsಸ ಬಂದಾಂವಾ
ಬೆರಳಿಗುಂಗರಾ ಮೂಗಿನಾಗ ಮೂಗಬಟ್ಟಿಟ್ಟಾಂವಾ
ಕಣ್ಣಿನಾಗಿನ ಗೊಂಬೀ ಹಾಂಗ ಎದ್ಯಾಗ ನಟ್ಟಾಂವಾ
ಇನ್ನೂ ಯಾಕ. . . . .

ಹುಟ್ಟಾ ಯಾಂವಾ ನಗೀಕ್ಯಾದಿಗಿ ಮುಡಿಸಿಕೊಂಡಾಂವಾ
ಕಂಡ ಹೆಣ್ಣಿಲೇ ಪ್ರೀತೀ ವೀಳ್ಳೇ ಮಡಿಚಿಕೊಂಡಾಂವಾ
ಜಲ್ಮಜಲ್ಮಕ ಗೆಣ್ಯಾ ಆಗಿ ಬರತೇನಂದಾಂವಾ
ಎದೀ ಮ್ಯಾಗಿನ ಗೆಣತಿನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಕೊಂಡಾಂವಾ
ಇನ್ನೂ ಯಾಕ. . . . .

ಯಲ್ಲಿ ! ಮಲ್ಲಿ ! ಪಾರಿ ! ತಾರಿ ! ನೋಡೀರೇನ್ರವ್ವಾ?
ನಿಂಗೀ ! ಸಂಗೀ ! ಸಾವಂತರೀ ! ಎಲ್ಲ್ಹಾನ ನನ್ನಾಂವಾ?
ಸೆಟ್ಟರ ಹುಡುಗ ಸೆಟಗೊಂಡ್ಹೋದಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೀವಾ
ಹಾದೀಬೀದಿ ಹುಡುಕತೈತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಂವಾ
ಇನ್ನೂ ಯಾಕ. . . .

**************

1 thought on “ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಂವಾ – ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ”

 1. sunaath says:

  ಈ ಕವನ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅಪ್ರಕಟಿತ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹಾಡಂತೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ‘ಗಿರಾಕಿ’ ದೂರವಾದಾಗ ಅರೆಹುಚ್ಚಿಯಾದ ಜೋಗತಿ ಹಾಡುವ ಹಾಡಿದು. ಕವನ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮನೋರಂಜಕವಾಗಿದೆಯೋ, ಒಳನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮನೋವೇಧಕವಾಗಿದೆ.
  “ಜಲ್ಮ ಜಲ್ಮಕ ಗೆಣ್ಯಾ ಆಗಿ ಬರತೇನಂದಾಂವಾ” ಅನ್ನುವ ಸಾಲು, ಆ ಜೋಗತಿಯ Limit of Aspirations ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಜನುಮಗಳು ಬರಲಿ, ಈ ನೀಚ, ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಕೇವಲ ‘ಗೆಣ್ಯಾ’; ಅವಳು ಅವನ ಉಪಪತ್ನಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇವನು ಎಷ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿಯವನಾದರೂ ಸಹ ಅವಳಿಗೆಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುವ ಸಾಧನವೆನ್ನುವದೇ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ. ಆದುದರಿಂದಲೇ, ಈ “ಸೆಟ್ಟರ ಹುಡುಗ” ಸೆಟಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಕ್ಕವಾಗುವದು.
  ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಹ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದುಃ
  “ಕಸಬೇರ ಕಳೆದು,ಬಸವೇರ ಬಿಟ್ಟು ದಾಟಿ ಬಂದಾಂವಾ
  ಜೋಗತೇರಿಗೆ ಮೂಗುತಿ ಅಂತ ನನsಗ ಅಂದಾಂವಾ”
  ವೇಷ್ಯೆಯರ ಶ್ರೇಣೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಕಸಬೆಯರು (ordinary prostitutes), ಎರಡನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಬಸವಿಯರು ( temple prostitutes), ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೋಗತಿಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ.
  ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಯಾವುದೇ ಕವನವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗದಿರುವದು ಅಥವಾ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

ರಥಯಾತ್ರೆರಥಯಾತ್ರೆ

ಕವನ – ರಥಯಾತ್ರೆ ಕವಿ – ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ವಿಶಾಲ ಪಥದಲಿ ಜೀವನ ರಥದಲಿ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣೆಯ ಸಾರಥ್ಯದಲಿ ನೀಲ ವಿತಾನದ ಹಂದರದಡಿಯಲಿ ಮರ್ತ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಿನಲಿ ಹಗಲು ಇರುಳುಗಳ ಬೆಳಕಿನಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಜೀವರಥ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಪಥ| ನೋವು ನಲಿವುಗಳ

ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡಿಗೆ – Hakkiya hadige taledooguva – ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡಿಗೆ – Hakkiya hadige taledooguva – ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ

ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ತಲೆದೂಗುವ ಹೂ ನಾನಾಗುವ ಆಸೆ.ಹಸುವಿನ ಕೊರಳಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ದನಿಯು ನಾನಾಗುವ ಆಸೆ. ಹಬ್ಬಿದ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಮುಗಿಲಾಗುವ ಆಸೆ.ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಮಿಂಚಾಗುವ ಆಸೆ. ತೋಟದ ಕಂಪಿನ ಉಸಿರಲಿ ತೇಲುವ ಜೇನಾಗುವ ಆಸೆ.ಕಡಲಿನ ನೀಲಿಯ ನೀರಲಿ

ಕರ್ನಾಟಕ – ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿಕರ್ನಾಟಕ – ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ

ಕವಿ – ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಸಿಗೋಡೆಯ ಹರಳಿನಂತೆ ಹುಸಿಹೋಗದ ಕನ್ನಡ ಹೊಸೆದ ಹಾಗೆ ಹುರಿಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ತಾಗುವ ಕನ್ನಡ ಕುರಿತೋದದ ಪರಿಣತಮತಿ ಅರಿತವರಿಗೆ ಹೊಂಗೊಡ ಪಡುಗಡಲಿನ ತೆರೆಗಳಂತೆ ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚುತ ಮೊರೆಯುವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಶಿಖರದಂತೆ ಬಾನೆತ್ತರ