స్త్రీయరెల్లరు బన్నిరె । శ్రీనివాసన పాడిరే
జ్ఞానగురుగళిగొందిసి । ? ముందె కథెయ పేళువె ॥

గంగా తీరది ఋషిగళు । అందు యాగవ మాడ్డరు
బందు నారద నింతుకొండు । యారిగెందు కేళలు

అరితు బరబేకు ఎందు । ఆ మునియు తెరళిద
-భృగుమునీయు తెరళిద
నందగోపన మగన కందన । మందిరకాగ బందను

వేదగళనె ఓదుతా । హరియనూ కొండాడుతా
ఇరువ బొమ్మన నోడిద । కైలాసక్కె బందను

శంభుకంఠను పార్వతీయూ । కలెతిరువుద కండను
సృష్టియొళగె నిన్న లింగ । శ్రేష్ఠవాగలెందను

వైకుంఠక్కె బందను । వారిజాక్షన కండను
కెట్ట కోపదింద ఒద్దరె । ఎష్టు నొందితెందను

తట్టనె బిసినీరినింద । నెట్టగె పాద తొళెదను
బంద కార్య ఆయితెందు । అందు మునియు తెరళిద
బందు నిందు సభెయొళగె । ఇందిరేశన హొగళిద

పతియ కూడె కలహ మాడి । కొల్హాపురకె హోదళు
సతియు పోగె పతియు హొరటు । గిరిగె బందు సేరిద

హుత్తదల్లె హత్తు సావిర వరుష । గుప్తవాగి ఇద్దను
బ్రహ్మ ధేనువాదను । రుద్ర వత్సనాదను

ధేను ముందె మాడికొండు । గోపి హిందె బందళు
కోటి హొన్ను బాళువోదు । కొడద హాలు కరెవుదు

ప్రీతియిందలి తన్న మనెగె । తందుకొండను చోళను
ఒందు దివస కందగె హాలు । చెందదిందలి కొడలిల్ల.

అందు రాయన మడది కోపిసి । బందు గోపన హొడెదళు
ధేను ముందె మాడికొండు । గోప హిందె నడెదను

కామధేను కరెద హాలు । హరియ శిరకె బిద్దితు
ఇష్టు కష్ట బందితెందు । పెట్టు బడియె హోదను

కృష్ణ తన్న మనదల్యోచిసి । కొట్ట తన్న శిరవను
ఏళు తాళెమరద ఉద్ద । ఏకవాగి హరియితు

రక్తవన్ను నోడి గోప । మత్తె స్వర్గక్కేరిద
కష్టవన్ను నోడి గోవు । అష్టు బంద్-హేళితు

తట్టనె రాయ ఎద్దు గిరిగె । బందు బేగ సేరిద
ఏను కష్ట ఇల్లి హీగె । యావ పాపి మాడిద

ఇష్టు కష్ట కొట్టవాగె । భ్రష్టపిశాచియాగెంద
పెట్టు వేదనె తాళలారదె । బృహస్పతీయ కరెసిద

అరుణ ఉదయదల్లెద్దు । ఔషధక్కె పోదను
క్రోడరూపియ కండను । కూడి మాతనాడిదను

ఇరువుదక్కె స్థళవు ఎనగె । ఏర్పాడాగబేకెంద
నూరు పాద భూమి కొట్టరె । మొదలు పూజె నిమగెంద

పాక పక్వ మాడువుదక్కె । ఆకె బకుళె బందళు
భానుకోటితేజనీగ । బేటెయాడ హొరటను

మండె బాచి దొండె హాకి । దుండుమల్లిగె ముడిదను
హార పదక కొరళల్హాకి । ఫణెగె తిలకవిట్టను

అంగులిగె ఉంగుర । రంగశ్వంగారవాదవు
పట్టెనుట్టు కచ్చె కట్టి । పీతాంబరవ హొద్దను

ఢాళు కత్తి ఉడియల్ సిక్కి । జోడు కాలల్లి మెట్టిద
కరది వీళ్యవన్నె పిడిదు । టెల్నడియ నోడిద

టెలకభూషణవాద తొడిగె । కమలనాభ తొట్టను
టెలకభూషణవాద కుదురె । కమలనాభ ఏరిద

కరియ హిందె హరియు బరలు । కాంతెరెల్ల కండరు
యారు ఇల్లి బరువరెందు । దూర పోగిరెందరు

నారియరిరువ స్థళకె । యావ పురుష బరువను
ఎష్టు హేళె కేళ కృష్ణ । కుదురె ముందె బిట్టను

అష్టు మందీరెల్ల సేరి । పెట్టుగళను హొడెదరు
కల్లుమళెయ కరెదరాగ । కుదురె కెళగె బిద్దితు

కేశ బిచ్చి వాసుదేవ । శేషగిరిగె బందను
పరమాన్న మాడిద్దేనె । ఉణ్ణు బేగ ఎందళు

అమ్మ ఎనగె అన్న బేడ । ఎన్న మగనె వైరియే
కణ్ణిల్లాద దైవ అవళ । నిర్మాణవ మాడిద

యావ దేశ యావోళాకె । ఎనగె పేళు ఎందళు
నారాయణన పురకె పోగి । రామకృష్ణర పూజిసి

కుంజమణియ కొరళల్హాకి । కూసిన్ కొంకళలెత్తిదా
ధరణిదేవిగె కణియ హేళి । గిరిగె బందు సేరిద

కాంతెరెల్ల కూడికొండు । ఆగ బకుళె బందళు
బన్నిరెమ్మ సదనకెనుత । బహళ మాతనాడిదరు

తందెతాయి బంధుబళగ । హొన్ను హణ ఉంటెందరు
ఇష్టు పరియల్లిద్దవగె । టెల్యె యాకె దొరెకలిల్ల

దొడ్డవళిగె మక్కళిల్ల । మత్తె మదువె మాడ్వెవు
బృహస్పతీయ కరెసిద । లగ్నపత్రికె బరెసిద (కళుహిద)

శుకాచార్యర కరెసిద |మదువె ఓలె బరెసిద

వల్లభెయ కరెవుదక్కె । కొల్హాపురకె పోదరు
గరుడన్ హెగలనేరికొండు । బేగ హొరటుబందరు

అష్టవర్గవన్ను మాడి । ఇష్టదేవర పూజిసి
లక్ష్మీసహిత ఆకాశరాజన । పట్టణక్కె బందరు

టెలకభూషణవాద తొడిగె । కమలనాథ తొట్టను
టెలకభూషణవాద మంటప । కమలనాభ ఏరిద

కమలనాభగె కాంతెమణియ । టెల్యదానవ మాడిద
కమలనాభ కాంతె కైగె । కంకణవన్నె కట్టిద
శ్రీనివాస పద్మావతిగె । మాంగల్యవకట్టిద

శ్రీనివాసన మదువె నోడె । స్టీయరెల్లరు బన్నిరే
పద్మావతియ మదువె నోడె । ముద్దు బాలెయర్ బన్నిరే
శంకెయిల్లదె హణవ సురిదు । వెంకటేశన కళుహిద

లక్ష తప్పు ఎన్నలుంటు । పక్షివాహన సలహెన్న

కోటి తప్పు ఎన్నలుంటు కుసుమనాభ సలహెన్న

శంకెయిల్లదె వరవ కొడువ వెంకటేశ సలహెన్న
భక్తియిందలి హేళ్కేళ్దవరిగె । ముక్తి కొడువ హయవదన

జయ జయ శ్రీనివాసనిగె । జయ జయ పద్మావతిగె
ఒలిదంతహ శ్రీహరిగె । నిత్య శుభమంగళ
శేషాద్రిగిరివాస । శ్రీదేవి అరసగె
కల్యాణమూరుతిగె । నిత్యజయమంగళ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.