ಪೋಗಬೇಡವೊ ನಿಗಮನುತ ಮಧುರೆಗೆ ಪೋಗಬೇಡವೊ ಹರಿಯೆ||ಪಲ್ಲವಿ||

ಪೋಗುವಿ ನೀ ಪುನಾರಾಗಮ ಎಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಾಳುವೆವೊ ನಾಗಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ||ಅನು||

ಬಾಲತನದಿ ಬಹುಲೀಲೆಗಳಿಂದಲಿ ಗೋಪಾಲಕರೊಡಗೂಡಿ
ಬಾಳಪ್ರೇಮದಿ ನಮ್ಮಾಲಯವನು ಪೊಕ್ಕು ಪಾಲು ಮೊಸರು ಬೇಡಿ
ಶೀಲಮೂರುತಿ ನಿಮ್ಮೊಲುಮೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ
ಬಾಲೆಯರ ಸ್ಮರಣಂಬಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿ ||-೧-||

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಧುರೆ ತಂದಿಟ್ಟದ್ದು ಗೋಕುಲ ಪಟ್ಟದರಸ ಎನಿಸಿ
ಬೆಟ್ಟಿಲಿ ಬೆಟ್ಟವ ಎತ್ತಿ ಪೊರೆದು ಬಂದ ಕಷ್ಟವ ಪರಿಹರಿಸಿ
ಕೃಷ್ಣಮೂರುತಿ ಪರಮೇಷ್ಟಿಗಳರಸನೆ
ನಮ್ಮಿಷ್ಟ ದೈವವೆ ಎಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಗದಿರು || -೨-||

ಮಾರಮಣಗೆ ಕರುಣಾಕರನೆಂಬುದು ತೋರಲಿಲ್ಲವೊ ನಮಗೆ
ಸೇರಿದವರ ಮೊರೆ ಲಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಗತಿಯೊ ಎಮಗೆ
ಮಾರಮಣನೆ ಗುರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ
ಗಾರು ಮಾಡದೆ ಎಮ್ಮ ಸೇರಿ ಸುಖಿಸುತಿರು ||-೩-||

pOgabEDavo nigamanuta madhurege pOgabEDavo hariye||pallavi||pOguvi nI punaaraagama eMdige hEge taaLuvevo naagamardana kRuShNa||anu||

baalatanadi bahulIlegaLiMdali gOpaalakaroDagUDi
baaLaprEmadi nammaalayavanu pokku paalu mosaru bEDi
shIlamUruti nimmolumege silukida
baaleyara smaraNaMbige gurimaaDi ||-1-||

huTTiddu madhure taMdiTTaddu gOkula paTTadarasa enisi
beTTili beTTava etti poredu baMda kaShTava pariharisi
kRuShNamUruti paramEShTigaLarasane
nammiShTa daivave emma biTTu pOgadiru || -2-||

maaramaNage karuNaakaraneMbudu tOralillavo namage
sEridavara more laalisadiddare yaaru gatiyo emage
maaramaNane guru puraMdara viThalane
gaaru maaDade emma sEri sukhisutiru ||-3-||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.